CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 394 příspěvků vloženo, 1643 editováno a 418 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky


  Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,


  berouce v úvahu prohlášení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,


  vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při důsledném dodržování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevměšování do vnitřních záležitostí,


  potvrzujíce své pevně odhodlání všestranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě, vyjadřujíce vůli dodržovat závazky vyplývající z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 24. května 1955, se dohodly na následujícím:


  článek 1


  1. Úplný odchod sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se uskuteční po etapách, přičemž první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.


  2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.


  článek 2


  Vláda Československé socialistické republiky poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky nezbytnou součinností.


  článek 3


  V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se na tato vojska bude aplikovat režim fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtovacího a platebního styku.


  článek 4


  Strany jmenují zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou řešit praktické otázky vyplývající z provádění příslušných ustanovení této dohody.


  článek 5


  Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk se budou posuzovat zmocněnci pro záležitosti odchodu sovětských vojsk a budou vyřešeny dohodami mezi příslušnými ministerstvy Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.


  článek 6


  Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v Československé socialistické republice, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyřešeny zvláštní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.


  článek 7


  Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.


  Dáno v Moskvě dne 26. února 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


  Za vládu


  Svazu sovětských socialistických republik: E. A. Ševardnadze v. r.


  Za vládu Československé socialistické republiky: Jiří Dienstbier v. r.  Zdroj
  http://www.ceskapolitika.cz/
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/95013#354945Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Platnost od:13. 3. 1990
  Účinnost od:26. 2. 1990
  Zrušeno:-
  Částka:16/1990 Sbírky zákonů, str. 0319  Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 71/1990 Sb.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/95013#374181Version : 0
  MOD