DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 515 příspěvků vloženo, 2100 editováno a 522 zmoderováno. Statistiky
22.9.2018 - Praha - Sraz k 20. narozeninam valka.cz | Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Zmluva proti Komunistickej internacionále (Kominterne).


  Vláda Nemeckej ríše a cisárske japonská vláda, v poznaní, že cieľom Komunistickej internacionály, nazývanej Kominterna, je rozloženie a znásilnenie existujúcich štátov všetkými dostupnými prostriedkami,
  v presvedčení, že trpieť zasahovanie Komunistickej internacionály do vnútorných pomerov národov by ohrozovalo nielen vnútorný mier a sociálny blahobyt, ale aj svetový mier vôbec,
  v prianí spolupracovať na obrane proti komunistickému rozkladu , dohodli sa na tomto:


  Článok 1


  Vysoké zmluvné štáty sa dohodli oboznamovať sa navzájom o činnosti Komunistickej internacionály, radiť sa o nutných obranných opatreniach a uskutočňovať ich v úzkej spolupráci.  Článok 2


  Vysoké zmluvné strany prizvú spoločne tretie štáty, ktorých vnútorný mier je ohrozený rozkladnou činnosťou Komunistickej internacionály, aby podnikli obranné opatrenia v duchu tejto zmluvy, alebo aby sa zúčastnili na tejto zmluve.
  Nemecký a japonský text zmluvy je rovnako autentický. Vstúpi do platnosti dňom podpisu a platí 5 rokov. Vysoké zmluvné štáty sa vyrozumejú včas pred uplynutím tejto lehoty o ďalšom utváraní svojej spolupráce.
  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali túto zmluvu a pripojili k nej svoje pečate.


  Vyhotovené dvojmo v Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


  (Podpisy)  Dodatkový protokol k zmluve proti Komunistickej internacionále


  Pri dnešnom podpise zmluvy proti Komunistickej internacionále dohodli sa podpísaní splnomocnenci na tomto:
  a) príslušné úrady oboch Vysokých zmluvných štátov budú úzko spolupracovať pri vymieňaní správ o činnosti Komunistickej internacionály, ako aj pri propagačných a obranných opatreniach proti Komunistickej internacionále.
  b) Príslušné úrady Vysokých zmluvných štátov budú v rámci platných zákonov podnikať prísne opatrenia proti tým, ktorí sú doma alebo v zahraničí priamo alebo nepriamo činní v službách Komunistickej internacionály, alebo ktorí podporujú jej rozkladnú činnosť.
  c) Aby bola uľahčená spolupráca príslušných úradov oboch Vysokých zmluvných štátov, stanovená v odseku a), bude zriadená stála komisia. Táto komisia bude uvažovať a riadiť sa o nevyhnutných obranných opatreniach k ďalšiemu boju proti rozkladnej činnosti Komunistickej internacionály.


  V Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


  (Podpisy)
  Zdroj:
  TOMKO, J., KOPŠO, A. - Medzinárodné právo a politika v dokumentoch; Obzor, Bratislava, 1974.
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/77289#284497Version : 0