Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 2.

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč Chci přispět
Za posledních 7 dní bylo 443 příspěvků vloženo, 2120 editováno a 326 zmoderováno. Statistiky
Vývoj a novinky na tomto fóru + hlášení chyb

Anotace - Sibiřský historický almanach - díl 2.

Сибирский исторический альманах - Сибирь на переломе эпох, начало ХХ века

  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Sibiřský historický almanach - 2. díl - Sibiř na přelomu letopočtu, začátek XX. století
  (Сибирский исторический альманах - Сибирь на переломе эпох, начало ХХ века, čti: Sibirskij istoričjeskij al'manach - Sibir' na pjerjelomje epoch, načalo dvadcatovo vjeka)
  Kolektiv autorů
  Krasnojarsk, vydavatelství Vjerso, rok vydání 2011, stran 348, počet výtisků 600,
  ISBN 978-5-9903608-1-5  Druhý svazek sborníku obsahuje na čtyřicet pět historických studií seskupených do pěti kapitol o málo známých osobnostech a událostech z občanské války na Sibiři. Sborník je výsledkem několikaleté práce historiků a etnografů z Irkutska, Krasnojarska, Moskvy, Permu, Rostova a dalších míst. Velké množství materiálů a dokumentů získaných z oblastních a státních archivů a muzeí, je zde publikováno poprvé, včetně fotografií, map a reprodukcí.


  Sborník byl vydán vlastním nákladem autorů a údajně je neprodejný. Kniha byla distribuována do školních, vědeckých a veřejných knihoven za symbolickou cenu padesáti rublů (asi 30 Kč), která nepokrývá ani tamní náklady za poštovné.


  Obsah knihy a výčet autorů jednotlivých příspěvků (volný překlad):


  Předmluva


  Část 1. Sibiřské historickokulturní fórum na téma: Státní správa Sibiře.  Denis Gergilev: Administrativní a územní dělba Sibiře (začátek XX. století a začátek XXI. století). Historické paralely.
  Denis Gergilev, Edvard Kolesnik, Michail Tarasov: Státní symboly Ruska a Sovětského svazu jako odraz vládní ideologie.
  Alexandr Grjaznuchin: Volební systém jako nástroj a mechanismy politické kontroly ve východní Sibiři (20-léta XX. století).
  Victoria Danilejko: Historie národní politiky na Sibiři v prvních letech sovětské vlády.
  Gregory Jemcov: Specifika zastupitelské vlády v Sibiři během občanské války.
  Artjom Zadorin: Migrační politika v 90 letech XX. století, na území Krasnojarska. Problémy a zvláštnosti.
  Julia Kostjučenko: Zastupitelské orgány na Sibiři. K podstatě věci.
  Alexandra Kuzmaenko: Sibiřská administrativa během první světové války. Zkušenosti z vývoje migrační politiky.
  Sof'ja Lonina: Formování volebního systému místní správy v druhé polovině XIX. století a začátku XX. století ve východní Sibiři.
  Galina Luščaeva, Jelena Leuškina: Vývoj zákonodarné správy Sibiře v Krasnojarském kraji v průběhu XX. a XXI. století.
  Tat'jana Mirošnikova, Olesja Polchanoza: Poslanci státních rad v Jenisejské gubernii (1906-1917).
  Pavel Novikov: Státní správa a irkutské kozáctvo v letech 1917-1920.
  Roman Rybakov: Zastoupení komsomolců v státních a odborných úřadech na Sibiři začátkem 20-tých let XX. století.
  Vasilj Cvetkov: Snahy o vytvoření vládních struktur a svolání Zemského sněmu v bílém Sibiři koncem roku 1919.
  Michail Šklovskij: Zastupitelské funkce a činnost zemských úřadů na Sibiři (1917-1919).


  Část 2. Sibiřský historický almanach


  V boji za vlast

  Pavel Novikov: 3. sibiřský armádní sbor v první světové válce
  Anatoly Borodin: 20. sibiřský střelecký pluk v bitvě u statku "Mogely"
  Vladimir Paršukov: Na Petrohrad!
  Aleksej Jeliseenko: Krasnojarský převrat. Svržení bolševiků v červnu 1918
  Michail Sitnikov: Materiály k historii 1. jenisejského kozáckého pluku
  Anton Posadskij: Iževská brigáda v bojích v květnu 1919, očima bílých a rudých
  Andrej Krasnoščjokov: Neznámí hrdinové
  Rozkaz 1. sibiřskému centrálnímu armádnímu sboru, z knihy Michaila Sitnykoza
  Michail Sitnikov: Činy 4. jenisejského pluku
  Michail Sitnikov: 1. sibiřská střelecká divize v tobolské operaci
  Andrej Marmyšev: Úpadek bílého Jenisejska (prosinec 1919 - leden 1920)


  Cizinci na Sibiři
  Alla Gergileva: K otázce poskytování politických práv a svobod zahraničním válečným zajatcům po říjnu 1917
  Leonid Kapustin, Igor Ladygin: Slovanské bratrství - srbští dobrovolníci v bojích proti bolševikům na východě Ruska v letech 1918-1922
  Michail Lukašov: Orlík - začátek a konec cesty
  Michail Lukašov, Jiří Tintěra: Obrněný vlak číslo 2 "Úderník" - v bojích od Čeljabinska do Nižněudinska
  Občanská válka v Rusku z pohledu interventů, z knihy Viktora Sumanasova


  Sibiřská karta
  Alexandr Timofeev: Válka s ohněm
  Oleg Korol'kov: Pozoruhodnosti životního stylu sedláků přesídlených z Povolží do oblasti Jeniseje, začátek 20. let XX. století
  Vladimír Paršukov: Věstník jenisejského kozáctva, články: o válce, Rusku a Kozácích
  Vasilij Cvetkov: Kolčakovo předání Nejvyšší všeruské správy Denikinovi. Problémy mezioblastní kontinuity bělogvardějského hnutí
  Vladimír Paršukov: Historie kozáckého svazu v Šanghaji (výběr z korespondence předsedy G. K. Bologova)


  Životní příběhy
  Alexandr Timofeev: Pavel Koz'mič Gudkob
  Ivan Čerkasov: Vasilij Andreevič Karaulov (1854-1910) - cesta sibiřského liberála
  Alexandr Timofeev: Jakov Fjodorovič Timofeev
  Ivan Čerkasov, Oleg Kozlov: Alexandr Ivanovič Brilliantov (1869 - po 1924) - z vesnického kněze až k členství v Radě lidových komisařů (Sovnarkom)
  Andrej Marmyšev: Štábní kapitán Jevgenij Augustus - badatel v Urianchaji (nyní Tuvinská republika)
  Boris Andjusev: Hrdinství, či oběť - tragédie "malého člověka" v mezi mlýnskými koly občanské války
  Vladimír Šuldjakov: Smrt generála V. I. Volkova a osudy osob z jeho blízkosti
  Nikita Kuzněcov: Kaptán 2. stupně B. M. Jelačič - námořník, radiorazvědčík, altajský partyzán
  Andrej Marmyšev: Ataman Jenisjejského kozáckého vojska Viktor Popov


  Jmenný seznam


  O autorech


  Zjištěné chyby v 1. dílu: Sibiřského historického almanach

  ________________________________________________


  Предисловие


  Часть 1. Сибирский историкокультурный форум "Представительная власть в Сибири".  Денис Гергилев: Вопросы административно-территориального деления Сибири (начало XX и начало XXI веков). Исторические параллели.
  Денис Гергилев, Эдуард Колесник, Михаил Тарасов: Государственная символика России и СССР как отражение господствующей идеологии.
  Александр Грязнухи: Выборная система как инструмент формирования механизмов политического контроля в Восточной Сибири (20-е гг. XX в.).
  Виктория Данилейко: К истории национальной политики в Сибири в первые годы советской власти.
  Григорий Емцов: Особенности организации представительной власти в Сибири в годы Гражданской войны.
  Артем Задорин: Миграционная политика в Красноярском крае в 90-е гг. XX в.; проблемы и особенности.
  Юлия Костюченко: Представительная власть в Сибирм: к философии вопроса.
  Александра Кузмаенко: Сибирская администрация в годы Первой мировой войны: опыт разработки миграционной политики.
  Софья Лонина: Формирование избирательной системы органов городского самоуправления во второй половине XIX - начале XX века на территории Восточной Сибири.
  Галина Лущаева, Елена Леушкина: Эволюция законодательной (представительной) власти в Сибири и Красноярском крае в ХХ-ХХI вв.
  Татьяна Мирошникова, Олеся Полханоза: Депутаты Государственных дум от Енисейской губернии (1906-1917).
  Павел Новиков: Государственная власть и иркутское казачество в 1917-1920 гг.
  Роман Рыбаков: Представительство комсомольцев в государственных и профессиональных учреждениях Сибири в начале 20-х тт. XX в.
  Василий Цветков: Проекты создания представительных структур и созыва Земского собора в белой Сибири в конце 1919 г.
  Михаил Шкловский: Представительные функции а деятельности земских учреждений в Сибири (1917-1919 гг.).


  Часть 2. Сибирский исторический альманах


  В боях за Отечество

  Павел Новиков: 3-й Сибирский армейский корпус в Первой мировой войне
  Анатолий Бородин: 20-й Сибирский стрелковый полк в бою у фольварка Могелы
  Владимир Паршуков: На Петроград!
  Алексей Елисеенко: Красноярский переворот. Свержение большевизма в июне 1918 года
  Михаил Ситников: Материалы к истории 1-го Енисейского казачьего полка
  Антон Посадский: Ижевская бригада в бою э мая 1919 г. глазами белых и красных
  Андрей Краснощёкое: Неизвестные герои
  Приказ по 1-му Средне-Сибирскому армейскому корпусу, Публикация Михаила Ситныкоза
  Михаил Ситников: Чины 4-го Енисейского полка
  Михаил Ситников: 1-я Сибирская стрелковая дивизия в Тобольской операции
  Андрей Мармышев: Падение белого Енисейска (декабрь 1919 - январь 1920 гг.)


  Иностранцы в Сибири
  Алла Гергилева: К вопросу о предоставлении иностранным военнопленным политических прав и свобод после Октября 1917 г.
  Леонид Капустин, Игорь Ладыгин: Славянское братство: сербские добровольцы в антибольшевистской борьбе на Востоке России в 1918-1922 гг.
  Михаил Лукашов: Орлик - начало и конец путч
  Михаил Лукашов, Юрий Тинтера: Бронепоезд № 2 "Ударник" (Úderník) - с боями от Челябинска до Нижнеудинска
  Гражданская война в России глазами интервента. Публикацию подготовил Виктор Суманасов


  Сибирская карта
  Александр Тимофеев: Борьба с огнем
  Олег Корольков: Специфика формирования хозяйственного уклада переселенцев из Поволжья в Приенисейском крае в 20-е гг. XX века
  Владимир Паршуков: "Бестник Енисейского Казачества" о войне, России и казаках
  Василий Цветков: "Передача Верховной Всероссийской власти" от Колчака Деникину. Проблемы межрегиональной преемственности Белого движения
  Владимир Паршуков: К истории Казачьего союза в Шанхае (некоторая переписка его председателя Г. К. Бологова)


  Люди и судьбы
  Александр Тимофеев: Павел Козьмич Гудков
  Иван Черкасов: Василий Андреевич Караулов (1854-1910): путь сибирского либерала
  Александр Тимофеев: Яков Федорович Тимофеев
  Иван Черкасов, Олег Козлов: Александр Иванович Бриллиантов (1869 - после 1924): от сельского священника до члена Совнаркома
  Андрей Мармышев: Штабс-капитан Евгений Августус - исследователь Урянхая
  Борис Андюсев: Герой, иди жертва: трагедия "маленького человека" в жерновах Гражданской войны
  Владимир Шулдяков: Гибель генерала В- И. Волкова и судьбы лиц из его ближайшего окружения
  Никита Кузнецов: Капитан 2-го ранга Б. М. Елачич - моряк, радиоразведчик, алтайский партизан
  Андрей Мармышев: Атаман Енисейского казачьего войска Виктор Попов


  Именной указатель


  Об авторах


  Неточности и опечатки, замеченные в 1-м томе "Сибирского исторического альманаха"

  URL : https://en.valka.cz/topic/view/139879#454833Version : 0
  MOD
  Avatar

  This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button below to see machine translation of this post.

  Vážení,
  rád bych se pochlubil informací, že ve veřejných knihovnách České republiky jsou dostupné nejméně dva exempláře této knihy:


  1/
  Slovanská knihovna
  areál Klementina, Mariánské náměstí 3, Praha 1
  - v katalogu označena jako: Sibirskij istoričeskij al'manach. Tom 2, Sibir’ na perelome epoch. Načalo XX veka
  - signatura: Rb 005049


  2/
  Knihovna Vojenského historického ústavu
  U památníku 2, Praha 3
  - signatura: ? (ještě nezjišťena)
  URL : https://en.valka.cz/topic/view/139879#461274Version : 0
  MOD